X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

2023 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

2023 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün  06.01.2023 tarihli ve E.5466024 sayılı yazısı gereğince 2023 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan kurumumuz personeline yönelik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılması uygun görülmüştür.

Mahalli idare personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, mezkûr Yönetmelikler çerçevesinde Bakanlık ile protokol yapacak kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Sınavı yapacak kurumla birlikte belirlenecek sınav takvimi çerçevesinde, başvuruların internet adresi üzerinden yapılması, sınav katılım ücreti, sınav giriş merkezleri, sınav yöntemi ve puan hesaplama sistemi ile sınav soru sayısı ve sınav tarihine ilişkin bilgiler ile sınav sonuçlarının açıklanması, sınav sorularına erişim ve itiraz işlemleri ile benzeri diğer hususlar ayrıca Bakanlıkça duyurulacaktır.

Sınav açılacak kadroları gösterir Ek-1’de yer alan unvanlar için sınava katılmak isteyenlerin başvuruları 01.02.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile şahsen yapılacaktır.

 

SIRA NO SINIFI KADRO UNVANI KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ
1 GİH ŞEF 3 3
2 GİH İTFAİYE AMİRİ 5 1
3 GİH İTFAİYE ÇAVUŞU 9 4
4 GİH ZABITA AMİRİ 1 1
5 GİH ZABITA KOMİSERİ 3 2
6 GİH ZABITA KOMİSERİ 9 2
7 GİH UZMAN 1 1

 GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN ŞARTLAR

1-İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için yazılı olarak başvuruda bulunabilir.
2-Başvurular 17.01.2023 tarihinde başlayıp 01.02.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
3-Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda;

  1. a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
  2. b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
  3. c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak, genelşartları aranır.

 

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az dört yıl veya koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak,

İtfaiye amirliğine atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl itfaiye çavuşu veya dört yıl itfaiye eri, 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl itfaiye çavuşu veya beş yıl itfaiye eri, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye çavuşu veya altı yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

İtfaiye çavuşluğuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

Zabıta amirliğine atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak.

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl zabıta komiseri kadrosunda; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl zabıta komiseri kadrosunda; lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak.

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Zabıta komiserliğine atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak.

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak.

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

 

Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60, görevde yükselme sözlü sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR

Ekler :

BAKANLIK ÜST YAZI
GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI
İTFAİYE SINAV KONULARI
ZABITA SINAV KONULARI
GÖREVDE YÜKSELME BAŞVURU DİLEKÇESİ

Tarih

17 Oca 2023 - 02 Şub 2023

Zaman

16:00 - 23:55
Kategori
QR Code
Skip to content