X
Merzifon Belediyesi

“ Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir ”
MERZİFON

Bağlantıları atla

Askerden Dönen 2 İşçinin Sınav Takvimi İlanı – 04.06.2018

Askerden Dönen 2 İşçinin Sınav Takvimi İlanı – 04.06.2018

20.11.2017 tarihli 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Usul ve Esaslar Tebliği’nin 28 nci ve devamı niteliğindeki maddeler dikkate alınarak, Merzifon Belediyesi bünyesinde halen faaliyet göstermekte olan mevcut şirkette veya yeniden kurulacak bir şirkette çalıştırılması öngörülen ve 04.12.2017 tarihinden önce Merzifon Belediyesinde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı  hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan alt işveren işçilerinden, aynı tebliğin 30 uncu maddesinin (3) üncü ve (4) üncü fıkralarında belirtildiği üzere; Bu hususta Valilik Makamı  Onay’ı  ile Belediye Başkanlığı onay’ı doğrultusunda oluşturulan Tespit Komisyonu gerekli çalışmalarını tamamlamış ve 17.05.2018 tarihinde düzenlenen “Esas İnceleme tespit Komisyonu Tutanağı”nda belirtildiği üzere askerden dönen 2 işçinin başvuru şartları uygun görülenler listesi yayımlanmıştı.  Askerden dönen 2 işçiye ait işçi listesinin 28.05.2018 tarihinden itibaren 3 (üç) gün süre ile Merzifon Belediyesi Web Sitesinde yayımlanmış idi.

Söz konusu tebliğin 39 ncu maddesinin 2 nci bendi gereğince, işçi statüsüne geçirilecek personellerin sınava gireceği yer, gün ve saatinin internet sayfasında ilan edilmesi gerektiğinden, bu nedenle; işçi sözlü ve uygulamalı sınavına ilişkin sınav takvimi ve sınava tabi tutulacak işçilerin sınav çizelgeleri ilişikte gönderilmiş olup, sınav takvimi ve çizelgelerin 04.06.2018 tarihinden itibaren  06.06.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar  Merzifon Belediyesi Web Sitesinde yayımlanmıştır.

MERZİFON BELEDİYESİ BÜNYESİNDE ALT İŞVEREN İŞÇİSİ KONUMUNDA GÖREV YAPMAKTA İKEN ASKERDEN DÖNEN PERSONELLERİN, İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SINAV TAKVİMİ
SINAVA GİRECEK PERSONEL SINAVIN YAPILACAĞI YER SINAV TARİHİ SAATİ
BURAK YAĞLIOĞLU HİZMET BİNASI
BAŞKAN YARDIMCISI ODASI
6.06.2018 10:00 10:30
HÜSEYİN TUNCA HİZMET BİNASI
BAŞKAN YARDIMCISI ODASI
6.06.2018 10:30 11:00

Tarih

04 Haz 2018 - 06 Haz 2018

Zaman

Bütün gün
Kategori
QR Code
Skip to content